Korrelerande konjunktioner Övningar på engelska

Korrelerande konjunktioner, eller samordnande par, är viktiga byggstenar i det engelska språket som hjälper till att binda samman ord, fraser och satser på ett smidigt och logiskt sätt. Dessa konjunktioner fungerar alltid i par och skapar en balans mellan de delar de förbinder. Exempel på korrelerande konjunktioner är "both...and", "either...or", och "neither...nor". Genom att behärska dessa kan du inte bara förbättra din grammatiska precision utan också göra dina meningar mer varierade och uttrycksfulla. Att öva på korrelerande konjunktioner kan verka utmanande till en början, men med rätt övningar och exempel kan du snart känna dig säker på att använda dem korrekt. På den här sidan har vi samlat en rad övningar som hjälper dig att förstå och tillämpa korrelerande konjunktioner i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur dessa konjunktioner fungerar och hur de kan förbättra din skriftliga och muntliga kommunikation på engelska.

Exercise 1 

<p>1. Both *cats* and dogs make great pets (djur som människor ofta har som husdjur).</p> <p>2. Not only did she finish the race, *but* she also won it (konjunktion som visar kontrast och tillägg).</p> <p>3. He was *neither* happy *nor* sad about the news (två negationer används för att uttrycka att något inte är fallet).</p> <p>4. She likes *either* tea *or* coffee in the morning (konjunktioner som används för att visa två alternativ).</p> <p>5. *Whether* you like it *or* not, you have to go to school (konjunktioner som används för att uttrycka två möjliga situationer).</p> <p>6. *Both* the teacher *and* the students enjoyed the class trip (konjunktioner som används för att visa att två saker är sanna).</p> <p>7. You can *either* stay here *or* come with us (konjunktioner som används för att visa ett val mellan två saker).</p> <p>8. She is *not only* talented *but* also very hardworking (konjunktioner som används för att visa att båda sakerna är sanna).</p> <p>9. He wants to travel *both* to France *and* Italy this summer (konjunktioner som används för att visa två destinationer).</p> <p>10. The movie was *neither* interesting *nor* entertaining (två negationer används för att beskriva filmen).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She is *both* intelligent *and* hardworking (både och).</p> <p>2. He wants *either* coffee *or* tea (antingen eller).</p> <p>3. *Neither* John *nor* Mary was able to attend the meeting (varken eller).</p> <p>4. The book is *not only* interesting *but also* educational (inte bara utan också).</p> <p>5. *Whether* we go to the beach *or* stay at home, we will have fun (om eller).</p> <p>6. She is *both* a talented musician *and* a great dancer (både och).</p> <p>7. You can choose *either* the red shirt *or* the blue one (antingen eller).</p> <p>8. *Neither* the manager *nor* the employees knew about the changes (varken eller).</p> <p>9. He is *not only* a good cook *but also* a fantastic baker (inte bara utan också).</p> <p>10. *Whether* you like it *or* not, you have to do your homework (om eller).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Both* cats *and* dogs are popular pets (både...och).</p> <p>2. She wants to *either* travel to Italy *or* Spain this summer (antingen...eller).</p> <p>3. He is *not only* a talented musician *but also* a skilled painter (inte bara...utan också).</p> <p>4. They could *neither* find their way home *nor* contact anyone for help (varken...eller).</p> <p>5. The project is *both* time-consuming *and* expensive (både...och).</p> <p>6. You should *either* call me *or* send me an email (antingen...eller).</p> <p>7. She is *not only* intelligent *but also* very hardworking (inte bara...utan också).</p> <p>8. He enjoys *both* reading books *and* watching movies (både...och).</p> <p>9. I can *neither* confirm *nor* deny the rumors (varken...eller).</p> <p>10. They will *either* take a taxi *or* walk to the station (antingen...eller).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.