Kvantitativa adjektiv Övningar på engelska

Kvantitativa adjektiv är en väsentlig del av det svenska språket som hjälper oss att beskriva mängder och kvantiteter på ett exakt och nyanserat sätt. Dessa adjektiv används för att specificera hur mycket eller hur många av något som finns, vilket är avgörande för att skapa tydliga och informativa meningar. Att behärska användningen av kvantitativa adjektiv kan förbättra din kommunikationsförmåga och göra dina texter mer precisa och engagerande. På denna sida finner du en rad övningar som hjälper dig att öva på och fördjupa din förståelse av kvantitativa adjektiv. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att lära dig att använda rätt adjektiv i rätt sammanhang, samt utveckla din förmåga att uttrycka mängder och kvantiteter korrekt. Oavsett om du är nybörjare eller vill finslipa dina språkkunskaper ytterligare, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkinlärning.

Exercise 1 

<p>1. There are *many* apples in the basket (många).</p> <p>2. She has *few* friends in the new city (få).</p> <p>3. He drank *much* water after his run (mycket).</p> <p>4. There are *several* books on the shelf (flera).</p> <p>5. She didn’t make *any* mistakes on her test (inga).</p> <p>6. They have *plenty* of time to finish the project (gott om).</p> <p>7. He has *a lot* of homework to do tonight (en hel del).</p> <p>8. There is *little* sugar left in the jar (lite).</p> <p>9. She found *numerous* errors in the report (många).</p> <p>10. The store has *enough* supplies for the entire week (tillräckligt med).</p>
 

Exercise 2

<p>1. There are *many* books on the shelf (många).</p> <p>2. She has *few* friends in the new city (få).</p> <p>3. We need *some* milk for the recipe (några).</p> <p>4. He has *enough* money to buy the car (tillräckligt).</p> <p>5. They saw *several* birds in the park (flera).</p> <p>6. There was *much* excitement at the concert (mycket).</p> <p>7. The teacher assigned *a lot of* homework (mycket).</p> <p>8. I have *a little* time before the meeting starts (lite).</p> <p>9. She drinks *plenty of* water every day (mycket).</p> <p>10. We have *a few* options to consider (några).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She has *many* friends in her new school (a lot of in quantity).</p> <p>2. There are *few* apples left in the basket (not many).</p> <p>3. I need *some* help with my homework (a small amount of).</p> <p>4. He has *several* books on the subject (more than two but not many).</p> <p>5. We have *enough* chairs for everyone (sufficient quantity).</p> <p>6. They bought *much* food for the party (a large amount, usually uncountable).</p> <p>7. There is *little* time left before the meeting (not much, usually uncountable).</p> <p>8. She gave me *plenty* of options to choose from (more than enough).</p> <p>9. He has *countless* memories of his childhood (too many to be counted).</p> <p>10. We need *more* volunteers for the event (a greater amount).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.