Perfekt particip Övningar på franska språket

Perfekt particip är en grundläggande del av fransk grammatik som används för att bilda den perfekta tiden. Denna tid används för att beskriva en handling som har slutförts i det förflutna och har relevans för nuet. I franskan bildas perfekt particip genom att kombinera hjälpverbet "avoir" eller "être" med verbets perfekt particip. Vilket hjälpverb som används beror på verbets transitivitet och om det är ett reflektivt verb. Dessutom påverkar hjälpverbet valet av perfekt particip, eftersom vissa verb kräver "être", som vanligtvis är rörelseverb eller reflektiva verb, medan andra kräver "avoir". Att behärska användningen av perfekt particip är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på franska. Det är viktigt att förstå reglerna för bildning av perfekt particip och hur man korrekt använder hjälpverben. Genom dessa övningar kommer du att lära dig att identifiera och använda perfekt particip i olika sammanhang, vilket kommer att förbättra din förmåga att uttrycka dig i både skrift och tal. Ta dig tid att noggrant arbeta igenom varje övning, och tveka inte att repetera dem för att befästa din kunskap.

Exercise 1 

<p>1. Elle a *mangé* une pomme hier (verb for eating).</p> <p>2. Nous avons *vu* un film intéressant (verb for seeing).</p> <p>3. Ils ont *parlé* toute la nuit (verb for speaking).</p> <p>4. Tu as *acheté* un nouveau livre (verb for buying).</p> <p>5. J'ai *écrit* une lettre à mon ami (verb for writing).</p> <p>6. Il a *pris* le train pour Paris (verb for taking).</p> <p>7. Vous avez *fait* vos devoirs (verb for doing).</p> <p>8. Elle a *lu* un roman captivant (verb for reading).</p> <p>9. Nous avons *dormi* dans un hôtel (verb for sleeping).</p> <p>10. Ils ont *découvert* un secret (verb for discovering).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Nous avons *mangé* de la pizza hier soir (verb for eating).</p> <p>2. Elle a *vu* un film très intéressant hier (verb for seeing).</p> <p>3. Ils ont *pris* le bus pour aller au travail (verb for taking).</p> <p>4. J'ai *lu* un livre fascinant la semaine dernière (verb for reading).</p> <p>5. Vous avez *fait* du sport ce matin (verb for doing).</p> <p>6. Marie a *ouvert* la fenêtre pour aérer la pièce (verb for opening).</p> <p>7. Nous avons *écrit* une lettre à notre ami en France (verb for writing).</p> <p>8. Il a *conduit* la voiture de son père (verb for driving).</p> <p>9. Tu as *bu* un café avant de partir (verb for drinking).</p> <p>10. Ils ont *vendu* leur maison la semaine dernière (verb for selling).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il a *mangé* une pomme ce matin (verb för att äta).</p> <p>2. Elle a *lu* un livre intéressant hier soir (verb för att läsa).</p> <p>3. Nous avons *été* à Paris l'été dernier (verb för att vara).</p> <p>4. Ils ont *vu* un film au cinéma samedi dernier (verb för att se).</p> <p>5. J'ai *pris* le train pour aller au travail (verb för att ta).</p> <p>6. Vous avez *écrit* une lettre à votre ami (verb för att skriva).</p> <p>7. Il a *fait* ses devoirs avant de regarder la télé (verb för att göra).</p> <p>8. Elle a *dormi* pendant huit heures la nuit dernière (verb för att sova).</p> <p>9. Nous avons *bu* du café après le déjeuner (verb för att dricka).</p> <p>10. Ils ont *ouvert* la fenêtre pour aérer la pièce (verb för att öppna).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.