Partikelverb Övningar på engelska

Partikelverb är en central del av engelska språket som kan vara lite knepiga att bemästra för svensktalande. Ett partikelverb består av ett verb och en partikel, som oftast är en preposition eller ett adverb, vilket tillsammans får en ny betydelse. Till exempel skiljer sig betydelsen av "look" och "look up" markant, där "look" betyder att titta och "look up" betyder att söka information. För att bli flytande i engelska är det viktigt att förstå och kunna använda dessa partikelverb korrekt, eftersom de förekommer ofta i vardagligt tal och skrift. Våra grammatikövningar är utformade för att hjälpa dig att lära dig och öva på partikelverb på ett strukturerat och effektivt sätt. Genom att arbeta med olika typer av övningar, från fyll-i-blanketter till meningsbyggnad, får du möjlighet att se hur partikelverben fungerar i olika sammanhang och meningsstrukturer. Detta kommer inte bara att förbättra din grammatiska förståelse, utan också ditt ordförråd och din förmåga att kommunicera mer naturligt och flytande på engelska.

Exercise 1 

<p>1. She can't wait to *take* her vacation next month (verb for receiving something). Ledtråd: ta emot.</p> <p>2. He needs to *pick* up his dry cleaning after work (verb for collecting). Ledtråd: samla in.</p> <p>3. The children were excited to *put* up the Christmas tree (verb for placing). Ledtråd: placera.</p> <p>4. Please *turn* off the lights when you leave the room (verb for deactivating). Ledtråd: stänga av.</p> <p>5. They had to *look* after their neighbor's cat while she was away (verb for caring). Ledtråd: ta hand om.</p> <p>6. The teacher asked the students to *hand* in their assignments by Friday (verb for submitting). Ledtråd: lämna in.</p> <p>7. He decided to *give* up smoking for his health (verb for quitting). Ledtråd: sluta med.</p> <p>8. She loves to *hang* out with her friends on weekends (verb for socializing). Ledtråd: umgås.</p> <p>9. They need to *figure* out the solution to the problem (verb for solving). Ledtråd: lösa.</p> <p>10. He had to *fill* out a form to apply for the job (verb for completing). Ledtråd: fylla i.</p>
 

Exercise 2

<p>1. She decided to *give up* smoking after many years (verb for quitting something).</p> <p>2. He had to *figure out* the solution to the problem (verb for solving or understanding).</p> <p>3. The teacher asked the students to *hand in* their assignments by Friday (verb for submitting).</p> <p>4. He will *pick up* his friend from the airport tomorrow (verb for collecting someone).</p> <p>5. The old man couldn't *get over* the loss of his wife (verb for recovering from an emotional event).</p> <p>6. They need to *set up* the equipment before the event starts (verb for arranging or assembling).</p> <p>7. She has to *look after* her younger brother while her parents are away (verb for taking care of someone).</p> <p>8. The company plans to *lay off* several employees due to budget cuts (verb for terminating employment).</p> <p>9. Please *take off* your shoes before entering the house (verb for removing something).</p> <p>10. He always *puts off* his homework until the last minute (verb for delaying or postponing).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She decided to *give up* smoking (phrasal verb for quitting).</p> <p>2. They need to *pick up* their children from school (phrasal verb for collecting).</p> <p>3. He couldn't *put off* the meeting any longer (phrasal verb for postponing).</p> <p>4. We will *look after* the dog while they are away (phrasal verb for taking care).</p> <p>5. The plane will *take off* in an hour (phrasal verb for departure).</p> <p>6. She had to *turn down* the job offer (phrasal verb for refusing).</p> <p>7. He will *run into* his old friend at the party (phrasal verb for meeting unexpectedly).</p> <p>8. Can you *fill out* this form, please? (phrasal verb for completing).</p> <p>9. They decided to *break up* after five years together (phrasal verb for ending a relationship).</p> <p>10. He needs to *figure out* how to solve this problem (phrasal verb for understanding).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.