Tillstånd (kan, får) Övningar på engelska

Tillståndsverb är en viktig del av svenska språket och hjälper oss att uttrycka möjligheter och tillstånd. Två av de mest använda tillståndsverben är "kan" och "får". Dessa verb används för att ange vad någon har förmåga att göra eller vad som är tillåtet. För att kunna använda dem korrekt är det viktigt att förstå deras olika användningsområden och hur de konjugeras i olika sammanhang. I de följande övningarna kommer du att få möjligheten att fördjupa din kunskap om "kan" och "får". Genom att arbeta med praktiska exempel och övningar kommer du att utveckla din förmåga att använda dessa verb på ett naturligt och korrekt sätt i dina egna meningar. Oavsett om du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg för att förbättra din svenska.

Exercise 1 

<p>1. She *can* speak three languages fluently (ability to do something).</p> <p>2. You *may* leave the room once you finish the test (permission to do something).</p> <p>3. He *can* swim across the lake without any assistance (ability to do something).</p> <p>4. They *may* join the meeting if they arrive on time (permission to do something).</p> <p>5. I *can* help you with your homework if you need it (ability to do something).</p> <p>6. She *may* borrow my car if she asks nicely (permission to do something).</p> <p>7. We *can* finish the project by tomorrow if we work together (ability to do something).</p> <p>8. He *may* eat the cake after dinner (permission to do something).</p> <p>9. They *can* solve the puzzle quickly (ability to do something).</p> <p>10. You *may* use my phone to call your parents (permission to do something).</p>
 

Exercise 2

<p>1. He *can* swim very fast (ability).</p> <p>2. You *may* leave the table after finishing dinner (permission).</p> <p>3. I *can* speak three languages fluently (ability).</p> <p>4. She *may* borrow my book for the weekend (permission).</p> <p>5. They *can* play the piano beautifully (ability).</p> <p>6. You *can* solve this problem if you try hard enough (ability).</p> <p>7. We *may* visit the museum tomorrow (permission).</p> <p>8. He *can* run a marathon without stopping (ability).</p> <p>9. I *may* go to the party if I finish my homework (permission).</p> <p>10. She *can* bake delicious cookies (ability).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *can* speak three languages fluently (ability).</p> <p>2. You *may* leave the table after you finish your meal (permission).</p> <p>3. We *can* swim very well (ability).</p> <p>4. They *may* visit us this weekend (permission).</p> <p>5. He *can* play the piano beautifully (ability).</p> <p>6. You *may* borrow my book if you return it tomorrow (permission).</p> <p>7. I *can* run faster than my brother (ability).</p> <p>8. She *may* take the day off if she finishes her work (permission).</p> <p>9. We *can* solve this problem together (ability).</p> <p>10. He *may* go to the party if he finishes his homework (permission).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.